Dalasinfoniettans logotyp i svart

Chefdirigent: Roberto González-Monjas

Dalasinfoniettan är en kammarorkester verksam i det vackra och kulturellt rika Dalarna.

Inom några år kommer Dalasinfoniettans numerär att utökas från 28 till 30 fast anställda musiker samtidigt som Musik i Dalarna och Dalasinfoniettan flyttar in i ett nytt konserthus i Falun.

Under senare år har Dalasinfoniettan spelat med internationella solister såsom Janine Jansen, Evelyn Glennie och Thorleif Thedéen. Dalasinfoniettan är en flexibel orkester och vidgar gärna sitt musikaliska spektrum mot genrer såsom jazz, folk- och popmusik. Ett samarbete med ledande barockspecialisten Reinhard Goebel finns också.

Chief Conductor: Roberto González-Monjas

Dalasinfoniettan is a chamber orchestra active in the beautiful and culturally rich region of Dalarna.

The orchestra is set to expand from 28 to 30 full-time musicians, coinciding with Musik i Dalarna and Dalasinfoniettan’s move into their new concert hall in Falun in 2023.

In recent years, the orchestra has performed with international soloists such as Janine Jansen, Evelyn Glennie and Thorleif Thedéen and enjoys a regular collaboration with leading Baroque specialist Reinhard Goebel. Dalasinfoniettan is a flexible ensemble which feels at home playing folk, jazz, pop and everything in between alongside the whole classical repertoire.

DALASINFONIETTAN SÖKER

VIOLIN II TUTTI

Dalasinfoniettan söker en Violin II Tutti. Tjänsten är en tillsvidareanställning med provår. Heltid.

Dalasinfoniettan applicerar rotation inom violinstämmorna.

Tjänsten innefattar också kammarmusikuppdrag. Repertoaren som spelas är mestadels klassisk, men andra genres spelas också, såsom pop, jazz, folkmusik etc.

FÖRSTA PROVOMGÅNG MED VIDEO

På grund av pågående pandemi kommer den första provomgången att ske med inskickad video från de sökande. Den första provomgången kommer att vara anonym. En andra omgång för inbjudna kandidater planeras att genomföras på plats i Falun mellan 30 november och 4 december.

Tidsfristen för inlämning av video och CV är 1 oktober. Vänligen ange också i ditt e-postmeddelande vilken konsert du skulle spela i andra omgången, om du skulle bli inbjuden.

PROVSPELNINGSREPERTOAR

Välj en av följande konserter:
W. A. Mozart – Violinkonsert nr. 3 (1:a satsen till och med takt 132 med kadens)
W. A. Mozart – Violinkonsert nr. 4 (1:a satsen till och med takt 153 med kadens)
W. A. Mozart – Violinkonsert nr. 5 (1:a satsen till och med takt 143 med kadens)

Orkesterutdrag:
2. W. Stenhammar – ur Serenad op.31, 2:a satsen
3. F. Mendelssohn – ur Symfoni nr. 4 op. 90, 1:a satsen
7. P. Tjajkovskij – ur Konsert för piano och orkester nr. 1

LADDA NED ORKESTERUTDRAGEN HÄR

Information gällande repertoar för en eventuell andra omgång:
Valfri romantisk konsert, 1:a satsen utan kadens.

 

VIDEOINSPELNINGSFÖRFARANDE

Var ska jag ladda upp min video?
Du skall ladda upp din video på Youtube eller Vimeo och göra din video synlig för dem som du skickar länken till (d.v.s. info@musikidalarna.se). Du skall inte göra den offentlig.

Bifoga länken i din ansökan.

 

Videoinspelning

 • Repertoaren skall spelas in i den ordning som den står i annonsen, utan pianoackompanjemang.
 • Utdragen skall spelas in i en enda tagning utan avbrott mellan utdragen.
 • Ett avbrott mellan konsertvideo och utdragsvideo är tillåten.
 • Videoinspelningen får ej vara redigerad på något vis.
 • Ljudinspelning utan video kommer ej bedömas.
 • Första provomgången är anonym, juryn kommer inte att se videon. Videon är endast till för att verifiera att inspelningen är gjord korrekt.
 • Det bör vara högsta möjliga kvalitet på ljudupptagningen. Vi uppmuntrar att använda högkvalitativa mikrofoner i en så professionell miljö som möjligt.
 • Oavsett kvalitet kommer samtliga korrekt inspelade videos att bedömas.
 • Videoinspelningen får ej vara äldre än från september 2019.
 • Endast korrekt utförda inspelningar kommer att bedömas, sökande kommer att ha möjlighet att rätta mindre tekniska fel mellan 17 och 24 oktober.

 

Din ansökan
Maila din ansökan med CV tillsammans med länken till din video samt vilken konsert du valt till en ev. andra omgång till: info@musikidalarna.se.

Ni som redan skickat ert CV vänligen skicka det på nytt tillsammans med länken.

Du kommer att få ett mailsvar på att vi mottagit ditt material.

Sökande kommer att få reda på resultatet av den första provomgången 2 november. En andra provomgång på plats i Falun planeras att genomföras mellan 30 november och 4 december.

Tidsfristen för inlämning av video och CV är 1 oktober. Vänligen ange också i ditt e-postmeddelande vilken konsert du skulle spela i andra omgången, om du skulle bli inbjuden.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV 
Musikchef Karin Holdar, tel. 023-77 40 51, alternativt SYMF-representant Christina Landén, tel. 073-555 56 64 .

Mer information om Musik i Dalarna och Falun på www.musikidalarna.se respektive www.falun.se

Dalasinfoniettan has a vacancy for

VIOLIN II TUTTI

Dalasinfoniettan is recruiting a Violin II Tutti to join our section of four. This is a full time, permanent position, with one year probation.

The orchestra applies rotation throughout and across the violin sections.

Alongside regular orchestral concerts, the musicians take part in chamber music, education projects and perform a wide range of musical styles.

FIRST ROUND VIDEO AUDITION

Due to the current global pandemic, we will now be conducting first round video auditions. The first round will be screened. Successful applicants will be invited to a live second round in Falun, Dalarna between 30th November and 4th December.

The deadline for video and CV submissions is 1st October. Please also state in your email which concerto you would play in the second round, should you be invited.

AUDITION REPERTOIRE

Choose one of the following concertos:
W. A. Mozart – Violin Concerto No. 3 (1st movement until bar 132 with the cadenza)
W. A. Mozart – Violin Concerto No. 4 (1st movement until bar 153 with the cadenza)
W. A. Mozart – Violin Concerto No. 5 (1st movement until bar 143 with the cadenza)

Orchestral excerpts:
2. W. Stenhammar – from Serenade op.31, second movement
3. F. Mendelssohn – from Symphony no. 4 op. 90, first movement
7. P. Tjajkovskij – from Concerto for piano and orchestra no. 1

DOWNLOAD THE ORCHESTRAL EXCERPTS HERE

Second round repertoire, for information only:
1st movement of a Romantic concerto of your choice, without cadenza.

 

VIDEO SUBMISSION REQUIREMENTS

Where do I upload to?
You must upload the video to Youtube or Vimeo and make the video view-able to anyone who has been sent a link (i.e. info@musikidalarna.se). Do not make it public.

You must provide a link to this video in your e-mail application.

 

Recording specification

 • Repertoire must be recorded in the listed order, with no piano accompaniment.
 • The video must be one continuous video.
 • A single cut between the concerto and excerpts is permitted, if desired.
 • There must be no cuts between the excerpts.
 • The recording must not be edited in any way.
 • Audio-only recordings will not be accepted.
 • This audition will be screened, the jury will not see the video. The video is used only to verify the recording has been made correctly.
 • The recording quality should be of the highest available to you. We recommend using high quality microphones in as professional environment as possible.
 • All applicants will be considered regardless of recording quality.
 • The video must have been recorded after 1st September 2019.
 • Only recordings that follow all audition requirements will be permitted, however candidates will be given chance to correct any small technical errors between 17-24th October.

 

Your application
Please send your CV, the link to your video and tell us what concert you will play in a possible second round. Send it to: info@musikidalarna.se.

Those who have previously sent their CV should include their CV again with the video link.

You will receive an email upon receipt of your submission.

Applicants will be notified of result on 2nd November and second round live auditions will take place between 30th November and 4th December.

The deadline for video and CV submissions is 1st October. Please also state in your email which concerto you would play in the second round, should you be invited.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT
Music Director Karin Holdar, phone +46 23-77 40 51, or SYMF (union) representative Christina Landén, phone +46 73-555 56 64 .

For more information about Musik i Dalarna and the city of Falun, please visit www.musikidalarna.se and www.falun.se

DALASINFONIETTAN SÖKER

STÄMLEDARE TRUMPET

Dalasinfoniettan söker en Stämledare Trumpet. Tjänsten är en tillsvidareanställning med provår. Heltid.

Tjänsten innefattar också kammarmusikuppdrag. Repertoaren som spelas är mestadels klassisk, men andra genres spelas också, såsom pop, jazz, folkmusik etc.

FÖRSTA PROVOMGÅNG MED VIDEO

På grund av pågående pandemi kommer den första provomgången att ske med inskickad video från de sökande. Den första provomgången kommer att vara anonym. En andra omgång för inbjudna kandidater planeras att genomföras på plats i Falun mellan 30 november och 4 december.

Tidsfristen för inlämning av video och CV är 1 oktober.

PROVSPELNINGSREPERTOAR

J. Haydn – Trumpetkonsert Ess-dur (1:a satsen t.o.m. takt 117, med kadens)
OBS, spelas på Bb-trumpet

Orchestral excerpts:
4. A. Schoenberg – ur ”Chamber Symphony nr. 2” op. 38, 2:a satsen
5a. I. Stravinsky – ur ”Pulcinella Suite”, Toccata
8. L. Bernstein – ur ”West Side Story”

LADDA NED ORKESTERUTDRAGEN HÄR 

Information gällande repertoar för en eventuell andra omgång:
A. Honegger – Intrada


VIDEOINSPELNINGSFÖRFARANDE

Var ska jag ladda upp min video?
Du skall ladda upp din video på Youtube eller Vimeo och göra din video synlig för dem som du skickar länken till (d.v.s. info@musikidalarna.se). Du skall inte göra den offentlig.

Bifoga länken i din ansökan.

 

Videoinspelning

 • Repertoaren skall spelas in i den ordning som den står i annonsen, utan pianoackompanjemang.
 • Utdragen skall spelas in i en enda tagning utan avbrott mellan utdragen.
 • Ett avbrott mellan konsertvideo och utdragsvideo är tillåten.
 • Videoinspelningen får ej vara redigerad på något vis.
 • Ljudinspelning utan video kommer ej bedömas.
 • Första provomgången är anonym, juryn kommer inte att se videon. Videon är endast till för att verifiera att inspelningen är gjord korrekt.
 • Det bör vara högsta möjliga kvalitet på ljudupptagningen. Vi uppmuntrar att använda högkvalitativa mikrofoner i en så professionell miljö som möjligt.
 • Oavsett kvalitet kommer samtliga korrekt inspelade videos att bedömas.
 • Videoinspelningen får ej vara äldre än från september 2019.
 • Endast korrekt utförda inspelningar kommer att bedömas, sökande kommer att ha möjlighet att rätta mindre tekniska fel mellan 17 och 24 oktober.

 

Din ansökan
Maila din ansökan med CV tillsammans med länken till din video till: info@musikidalarna.se.

Ni som redan skickat ert CV vänligen skicka det på nytt tillsammans med länken.

Du kommer att få ett mailsvar på att vi mottagit ditt material.

Sökande kommer att få reda på resultatet av den första provomgången 4 november. En andra provomgång på plats i Falun planeras att genomföras mellan 30 november och 4 december.

Tidsfristen för inlämning av video och CV är 1 oktober.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV
Musikchef Karin Holdar, tel. 023-77 40 51, alternativt SYMF-representant Anders Norén, tel. 070-734 41 56 .

Mer information om Musik i Dalarna och Falun på www.musikidalarna.se respektive www.falun.se

Dalasinfoniettan has a vacancy for

PRINCIPAL TRUMPET

Dalasinfoniettan is recruiting a Principal Trumpet to join our section of two. This is a full time, permanent position, with one year probation.

Alongside regular orchestral concerts, the musicians take part in chamber music, education projects and perform a wide range of musical styles.

FIRST ROUND VIDEO AUDITION

Due to the current global pandemic, we will now be conducting first round video auditions. The first round will be screened. Successful applicants will be invited to a live second round in Falun, Dalarna between 30th November and 4th December.

The deadline for video and CV submissions is 1st October.

AUDITION REPERTOIRE

J. Haydn – Trumpet Concerto in E-flat (1st movement until bar 117 with the cadenza)
N.B., to be played on B flat trumpet

Orchestral excerpts:
4. A. Schoenberg – from ”Chamber Symphony nr. 2” op. 38, second movement
5a. I. Stravinsky – from ”Pulcinella Suite”, Toccata
8. L. Bernstein – from ”West Side Story”

DOWNLOAD THE ORCHESTRAL EXCERPTS HERE 

Second round repertoire, for information only:
A. Honegger – Intrada

 

VIDEO SUBMISSION REQUIREMENTS

Where do I upload to?
You must upload the video to Youtube or Vimeo and make the video view-able to anyone who has been sent a link (i.e. info@musikidalarna.se). Do not make it public.

You must provide a link to this video in your e-mail application.

 

Recording specification

 • Repertoire must be recorded in the listed order, with no piano accompaniment.
 • The video must be one continuous video.
 • A single cut between the concerto and excerpts is permitted, if desired.
 • There must be no cuts between the excerpts.
 • The recording must not be edited in any way.
 • Audio-only recordings will not be accepted.
 • This audition will be screened, the jury will not see the video. The video is used only to verify the recording has been made correctly.
 • The recording quality should be of the highest available to you. We recommend using high quality microphones in as professional environment as possible.
 • All applicants will be considered regardless of recording quality.
 • The video must have been recorded after 1st September 2019.
 • Only recordings that follow all audition requirements will be permitted, however candidates will be given chance to correct any small technical errors between 17-24th October.

 

Your application
Please send your CV, the link to your video to: info@musikidalarna.se.

Those who have previously sent their CV should include their CV again with the video link.

You will receive an email upon receipt of your submission.

Applicants will be notified of result on 4th November and second round live auditions will take place between 30th November and 4th December. The deadline for video and CV submissions is 1st October.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT
Music Director Karin Holdar, phone +46 23-77 40 51, or SYMF (union) representative Anders Norén, phone +46 70-734 41 56 .

For more information about Musik i Dalarna and the city of Falun, please visit www.musikidalarna.se and www.falun.se